Συστήματα Διεύθυνσης/Διαχείρισης

  • Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001/ISO 15189/ISO 17025/TQM)
  • Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ISO 14001/EMAS/ECO LABEL)
  • Συστήματα Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων (ISO 22000/HACCP)
  • Συστήματα Επιχειρησιακής Συνέχειας (ISO 22301)
  • Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001)
  • Συστήματα Εργασιακής Υγείας & Ασφάλειας (OHSAS 18001)
  • Σήμανση CE (Ετοιμασία Τεχνικών Φακέλων)
  • Μελέτες Εκτίμησης Κινδύνου
  • Συστήματα Δικαιόχρησης (Franchising Systems)
  • Συστήματα Διεύθυνσης Παραγωγής και Μελέτες Παραγωγικότητας

Copyright ManSystems - Business Consultants Limited .