Τουριστική και Ξενοδοχειακή Ανάπτυξη

 • Στρατηγική Μάρκετινγκ και Προώθηση (Hotel Branding)
 • Επιχειρηματικά Πλάνα και Μελέτες Βιωσιμότητας
 • Ανεξάρτητη Επισκόπηση Επιχειρήσεων του τομέα (IBR)
 • Σύναψη Συμβάσεων και Διαπραγματεύσεις εκ μέρους του πελάτη
 • Συστήματα Διεύθυνσης
  •        * Ποιότητα (ISO 9001)
  •        * Ασφάλεια Τροφίμων (ISO 22000)
  •        * Ασφάλεια και Υγεία (OHSAS 18001)
  •        * Περιβάλλον (ISO 14001 / EMAS)
  •        * Απαιτήσεις Travelife
 • Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Mystery Shopping
 • Παραγωγή και Εκτέλεση Εκδηλώσεων

Copyright ManSystems - Business Consultants Limited .